หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นที่


2022-07-12 08:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องรีเจนท์บอลรูม โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเขมชาติ เรียนวิริยกิจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นที่เป้าหมายที่ 4 ในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ “จัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565” และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603