หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเดินทางเยี่ยมเยือนชุมชนคนทำเทียน และสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อให้กำลังใจช่างทำเทียน และจิตอาสา


2022-07-07 10:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเดินทางเยี่ยมเยือนชุมชนคนทำเทียน วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางภัทรนิษฐ์ เตชะไชยสิทธิ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเดินทางเยี่ยมเยือนชุมชนคนทำเทียน โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในกิจกรรม เพื่อให้การจัดกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำต้นเทียน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และกิจกรรมเดินทางเยี่ยมเยือนชุมชนคนทำเทียนภายในวันนั้น เริ่มตั้งแต่ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เดินทางไปยัง วัดแจ้ง วัดศรีประดู่ วัดเลียบ วัดผาสุการาม และวัดทุ่งศรีเมือง ตามลำดับ โดยมีองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งองค์กรและหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท มงคล คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทกิจเจริญโฮม บริษัท คอร์ เอเชีย จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี สาขาอุบลราชธานี ธนาคารธนชาต สาขาอุบลราชธานี ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 1 ธนาคารกสิกรไทย ที่ได้นำเงินทุนสนับสนุน แพ็คน้ำดื่มและของว่างต่าง ๆ มามอบให้กับคุ้มวัดตามกำหนดการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603