หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการ การบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานี ปีที่ 3


2022-07-07 10:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการ การบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานี ปีที่ 3 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ การบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานี ปีที่ 3 การแก้ปัญหาผลกระทบจากน้ำท่วมของเมืองอุบลราชธานีอย่างบูรณาการ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันพระปกเกล้าประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้เกิดเวทีสาธารณะในการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานี จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ นักการศึกษา เยาวชน และสื่อมวลชน โดยมีการกำหนดจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการการระบายน้ำและใช้ประโยชน์จากน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี”


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603