หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานประเทศไทยกับกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม


2022-06-28 10:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานประเทศไทยกับกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานประเทศไทยกับกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับทราบแนวปฏิบัติในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์อย่างถูกต้อง และตระหนักถึงบทลงโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603