หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอน้ำยืน พร้อมรับสมัครสมาชิกใหม่ และให้ความรู้ด้านปศุสัตว์กับเกษตรกรเลี้ยงโค กระบือ


2022-06-20 08:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 62

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ โรงแป้งเอี่ยมอุบล อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอน้ำยืน พร้อมรับสมัครสมาชิกใหม่ และให้ความรู้ด้านปศุสัตว์กับเกษตรกรเลี้ยงโค กระบือ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพชร เตชะตานลท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายกันตภณ หลาวทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ประธานคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอเดชอุดม (สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปยังโรงแป้งเอี่ยมอุบล อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำกิจกรรม “หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอน้ำยืน พร้อมรับสมัครสมาชิกใหม่ และให้ความรู้ด้านปศุสัตว์กับเกษตรกรเลี้ยงโค กระบือ”

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 10.30 น. เริ่มเปิดรับสมัครสมาชิกหอการค้า

เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา 13.00 น. ฟังบรรยาย โครงการสนับสนุนเยาวชน โรงแป้งเอี่ยมอุบล

เวลา 13.30 น. เยี่ยมชม ชิม เงาะกับทุเรียน ณ สวนร่องแก้วและสวนรุ่งอรุณ

ขอขอบพระคุณ คุณจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล กรรมการบริหาร บริษัท เอี่ยมอุบล จำกัด ในฐานะเจ้าภาพ ผู้จัดงานกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้ให้การต้อนรับ เอื้อเฟื้อสถานที่ อาหารกลางวันและของฝาก พร้อมทั้งพาคณะหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมชมโรงงานและสวนผลไม้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603