หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 งานจ้างออกแบบรายเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2


2022-06-15 15:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 งานจ้างออกแบบรายเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 งานจ้างออกแบบรายเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ในการแลกเปลี่ยนคิดเห็น สร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกันจึงได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603