หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ครั้งที่ 2/2565


2022-06-13 16:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ครั้งที่ 2/2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ครั้งที่ 2/2565 โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ด้วยกำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ระหว่างที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2565 เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จึงจัดการประชุมหารือขึ้นเพื่อให้การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603