หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนระดับตำบล และหมู่บ้าน


2022-06-09 16:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนระดับตำบล และหมู่บ้าน

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนระดับตำบล และหมู่บ้าน โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานจิตอาสาขับเคลื่อนงานจิตอาสาระหว่างประชาชน และภาครัฐ ทั้งงานจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นองค์กรภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการทำงานในระดับตำบล และหมู่บ้าน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603