หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการเสวนา เรื่อง Business Model Business Canvas and Transformation inside out


2022-06-07 11:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม CCC Auditorium ชั้น 2 เกรท วอลล์ มอเตอร์ อุบลราชธานี GWM หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการเสวนา เรื่อง Business Model Business Canvas and Transformation inside out

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง Business Model Business Canvas and Transformation inside out โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ คุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหาร เพื่อการแข่งขันในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารเจ้าของกิจการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการใช้กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603