หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6


2022-06-06 14:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 โดย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมสัมมนาและถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและผลกระทบสูงกับประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในปีงบประมาณ 2565 สนช. ได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานด้วยการขยายขอบเขตการดำเนินงานดังกล่าวไปยังระดับภูมิภาค โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่นั้น

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้แก่

คุณลลนา ศรีคราม และ ดร.จิรนันท์ รัตนสีวอ บริษัท ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จำกัด

คุณอนิรุจ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเคเอ็ม พรีเมี่ยม แบรนด์ จำกัด

คุณยงยุทธ จงสุวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งยง สมาร์ท บิส

ดร.ปัญญา หันตุลา หัวหน้าหน่วยประสานงานสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเทคโนธานี มหาวิทยาลัยสุรนารี

นางสาวสุภาพร คณะพรม นักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

แผ่นพับเอกสารการสัมมนา OPEN INNOVATION


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603