หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้สัมภาษณ์และลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยบูรพา


2022-05-31 14:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าค้าประจำอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้สัมภาษณ์และลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยบูรพา

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้สัมภาษณ์และลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำวิจัย โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาความร่วมมือไทย-ลาวในการจัดระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนชายแดนไทย-ลาว นำโดย ดร.วิศรา ไกรวัฒนพงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัย/รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และนายฤทธิเดช กาเผือก ผู้ช่วยนักวิจัย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603