หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือพิจารณาประเด็นข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่จะยกหารือในที่ประชุม กรอ.พาณิชย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


2022-05-31 14:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือพิจารณาประเด็นข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่จะยกหารือในที่ประชุม กรอ.พาณิชย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือพิจารณาประเด็นข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่จะยกหารือในที่ประชุม กรอ.พาณิชย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและได้ประเด็นข้อเสนอที่ครอบคลุมปัญหาความต้องการของทุกภาคส่วน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603