หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครอุบลราชธานี


2022-05-20 13:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย บนพื้นที่ทางเท้าเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนเพิ่มความสะดวกในการสัญจร ไม่กีดขวางทางเดินหน้า และถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่มีการมอบนโยบายการประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติครั้ง 1/2565 และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานีนั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603