หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


2022-05-18 11:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย นายภักพงษ์ ขุราษี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อให้พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 หมวด 3/2 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎหมายดังกล่าว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603