หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมระดมสมอง Focus Group โครงการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิ พ.ศ. 2566-2570 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


2022-05-17 13:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมระดมสมอง Focus Group โครงการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิ พ.ศ. 2566-2570 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Could Meeting

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอนิรุธ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมระดมสมอง Focus Group โครงการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิ พ.ศ. 2566-2570 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจสำหรับภาคเอกชนในพื้นที่ให้มีทิศทางภารกิจและบทบาทไปในทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่ดำเนินการทั่วประเทศ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603