หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนจังหวัดอุบลราชธานี


2022-05-16 15:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนในพื้นที่ย่านเมืองเก่า อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มรวมถึงคุณค่าและมูลค่าใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603