หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 ณ ร้านด้ายเนา แฟชั่นเฮ้าส์


2022-05-14 18:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 ณ ร้านด้ายเนา แฟชั่นเฮ้าส์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิภาดา วจนะวิชาการ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (เหรัญญิก) นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประชาสัมพันธ์) นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ปฏิคม) และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง ที่ทรงงานหนักมาเป็นเวลายาวนาน ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ พระปรีชาชาญของพระองค์ท่าน ทำให้ทรงรื้อฟื้นผ้าไทย ซึ่งสูญหายไปกว่า 70 ปี ให้กลับคืนมาสู่สังคมไทย และกระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในแต่ละจังหวัด ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไทย ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดจำนวน 90 ตัว โดยให้มีขนาดและสีให้แตกต่างกันตามความเหมาะสม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603