คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เข้าพบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ชะลอการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 100% ออกไปอีก 2 ปี


2022-05-11 18:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 94

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เข้าพบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ชะลอการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 100% ออกไปอีก 2 ปี

จากการหารือร่วมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.จังหวัดอุบลราชธานี) ประกอบไปด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมธนาคารจังหวัดอุบลราชธานี และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ในประเด็นอันเนื่องจากสถานการณ์ ได้รับผลกระทบอย่างมากจนถึงปัจจุบันภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดยังไม่ฟื้นตัวจากสถานการณ์ดังกล่าวเท่าที่ควร

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และนายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ รองประธานสภาอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนเข้าพบ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ชะลอการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 100% ออกไปอีก 2 ปี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603