หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการขออนุมัติพิจารณาเปิดด่านผ่านถาวรทางบกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


2022-05-09 17:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 35

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการขออนุมัติพิจารณาเปิดด่านผ่านถาวรทางบกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการขออนุมัติพิจารณาเปิดด่านผ่านถาวรทางบกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อสื่อมวลชนท้องถิ่น

ด้วยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในนามตัวแทนภาคเอกชน ได้มีการระดมความคิดและซักถามความต้องการ การเปิดด่านผ่านแดนถาวร ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวของจังหวัด มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านการเดินทาง การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ภาคเอกชนมีความต้องการให้ทางรัฐบาลพิจารณาเปิดด่านชายแดนทางบกเช่นเดียวกับพื้นที่ 17 จังหวัด 31 ด่าน ที่มีมติเห็นชอบการเปิดด่านจากรัฐบาลแล้วนั้น จึงมีการขออนุมัติพิจารณาเปิดด่านผ่านถาวรดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าชายแดน ไทย สปป.ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดในภาพรวม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603