หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565


2022-05-03 14:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การกำหนดระยะเวลาในการจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวมของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 และแนวทางตามมติคณะกรรมการผังเมือง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603