หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบ โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองพิบูลมังสาหาร


2022-04-29 12:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบทางไกล Zoom Cloud Meeting หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบ โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองพิบูลมังสาหาร

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบ โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองพิบูลมังสาหาร เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แผนการศึกษาและขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาโครงการ สำหรับนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาออกแบบรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603