หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับประเทศ ครั้งที่ 2


2022-04-29 12:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. ผ่านระบบ Zoom Webinar หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับประเทศ ครั้งที่ 2

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับประเทศ ครั้งที่ 2 “(ร่าง) วิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ” เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ สร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) วิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603