หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ


2022-04-28 12:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องดุสิตา (ชั้น 2) โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และทางระบบ ZOOM Could Meeting หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
  2. เพื่อให้มีข้อมูลผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบเป็นข้อมูลในการพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำตามที่กำหนดในผังน้ำให้เป็นไปตามมาตรา 56 ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
  3. เพื่อจัดทำแผนปรับปรุง ฟื้นฟูทางน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับทางน้ำสายหลัก รวมทั้งเสนอแนะขนาดของช่องเปิดของอาคารในลำน้ำของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
  4. เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งฤดูน้ำหลาก และฤดูแห้ง
  5. เพื่อใช้เป็นมาตรฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลผังน้ำที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603