หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด


2022-04-27 10:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Cloud Meetings หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมฯ ที่สำคัญ ดังนี้

  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมระบบการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  2. รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (เดือนมกราคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564)
  3. รายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 – 2566
  4. พิจารณารับรองงบการเงินและรายงานจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต และพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
  5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603