การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564


2022-04-23 17:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และทางระบบออนไลน์ Google Meet การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณารับรองงบดุลและแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีรอบปี 2564 และเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ New Normal เว้นระยะห่างและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet นำโดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

และในส่วนทางด้านห้องประชุมหลัก ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิพันธิ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ทำการจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณารับรองงบดุลและแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีรอบปี 2564 และเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ New Normal เว้นระยะห่างและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดเชื้อไวรัส COVID-19


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603