หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับหอการค้าตาม พรบ. ใหม่ ปี 2564


2022-04-20 17:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ ผ่านทางระบบออนไลน์ (Google Meet) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับหอการค้าตาม พรบ. ใหม่ ปี 2564

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับหอการค้าตาม พรบ. ใหม่ ปี 2564 โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพชร เตชะตานลท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายจักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายอนิรุจ สืบสิงห์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายกันตภณ หลาวทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวเพชรชมพู สุทธิเดช รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายเขมชาติ เรียนวิริยกิจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิภาดา วจนะวิชาการ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (เหรัญญิก) นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประชาสัมพันธ์) และนางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ปฏิคม) เพื่อหารือจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับหอการค้าตาม พรบ. ใหม่ ปี 2564 และเพื่อจัดเตรียมการจัดประชุมสามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603