หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือการนำเข้ามันสำปะหลังที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี


2022-04-19 14:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือการนำเข้ามันสำปะหลังที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือการนำเข้ามันสำปะหลังที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีประเด็นการถาม-ตอบข้อคำถามที่น่าสนใจ เพื่อหารือแนวทางและข้อสรุปให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้แก่

  1. พื้นที่แขวงสาละวันปลูกมันสำปะหลังได้เท่าไหร่
  2. การเดินทางจากแขวงสาละวันมายัง ด่านช่องเม็ก / ด่านบ้านปากแซง มีระยะทางเท่าไหร่
  3. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมันสำปะหลังมายังด่านช่องเม็ก กับด่านบ้านปากแซง มีอัตราเท่าไหร่ (กี่บาท/รอบ หรือ กี่บาท/คัน)
  4. กำลังการผลิตมันสำปะหลังของจังหวัดยโสธร กับจังหวัดอำนาจเจริญ มีเท่าไหร่
  5. สปป.ลาว มีการตอบโต้การนำเข้ามันสำปะหลังจากลาว โดยมีมาตรการกีดกันทางการค้าอย่างไรบ้าง

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603