YEC จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ผ่านระบบ VDO Conference


2022-04-08 13:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference (ZOOM Cloud Meeting) YEC จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ผ่านระบบ VDO Conference

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพัช ไชยสงคราม ประธานYEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งรับฟังแนวทางการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานของ YEC หอการค้าจังหวัด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603