หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าภาพการจัดเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3”


2022-04-07 19:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาเรือนไทย ตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าภาพการจัดเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3”

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิพันธ์ุ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ปฏิคม) นายอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (นายทะเบียน) และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3” ซึ่งหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพการจัดงานเทศกาลในครั้งนี้ โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การรับรองมาตรฐาน การตลาด การส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุบลราชธานี

คำกล่าวรายงานพิธีเปิด

“เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3”

อุบลราชธานี ตลาดวิถีใหม่ สู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (เอสอีดีซี) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (บีซีจี)

โดย นายมงคล จุลทัศน์ ตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


เรียน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

กระผมนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าหวัดอุบลราชธานี ในนามของผู้จัดงาน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ร่วมกันจัด “เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3” อุบลราชธานี ตลาดวิถีใหม่ สู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (เอสอีดีซี) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (บีซีจี) รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันนี้ กระผม ขอรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้พอสังเขป ดังนี้

ด้วย กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพิ่มช่องทาง/เชื่อมโยงตลาดในประเทศ โดยประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์สินค้าอินทรีย์ ในงานประจำปีหรืองานสำคัญต่างๆ ภายใต้โครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง จึงส่งผลให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  1. เพื่อเป็นการเชื่อมโยง สร้างช่องทางการตลาด ให้แก่ ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย สินค้าเกษตร สินค้าเด่น และผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และส่งเสริมสร้างกระแสการบริโภคเกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์
  3. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (เอสอีดีซี) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (บีซีจี)

ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

  1. การออกร้านแสดงและจำหน่าย สินค้าเด่นสินค้าดี สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผักผลไม้ตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สินค้าหัตถกรรม และพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง มากกว่า 60 คูหา ซึ่งได้รับความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกับมูลนิธิสื่อสร้างสุข และสำนักงานพัฒนาชุมชนที่ได้ร่วมนำกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ มาร่วมออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้
  2. กิจกรรมให้ความบันเทิงหลากหลาย เช่น การแสดงจากลุ่มแม่บ้านขามใหญ่ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร และการแสดงจากคณะโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้

ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองแจระแม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด กำนันผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน และอีกหลายหน่วยงาน ในการอำนวยความสะดวกและร่วมประชาสัมพันธ์งานอีกด้วย

ท้ายนี้ ในนามของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้ดำเนินกิจกรรม ผมขอขอบคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่งที่กรุณา มาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเรียนเชิญ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ได้กรุณากล่าวเปิด“เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3” ขอเรียนเชิญครับ

คำกล่าวเปิดงาน

“เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3”

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) อุบลราชธานี ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG)

โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


เรียน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3” การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) อุบลราชธานี ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) ในวันนี้

ในปี 2565 จังหวัดอุบลราชธานี มีครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งก็คือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและมีบุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องการได้รับ ความช่วยเหลือจากคนอื่น โดยแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายวิกฤติที่ต้องได้รับความความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รวม 3,397 ครัวเรือน และกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง รวม 4,217 ครัวเรือน ดังนั้น การขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จึงเป็นวาระสำคัญที่จังหวัดอุบลราชธานี จะต้องรวมมือกันในการขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นผมขอชื่นชมและขอบคุณ การร่วมแรงรวมใจและร่วมมือกันทำงานอย่างดียิ่ง ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดงาน “เทศกาลช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม” ไม่ว่าจะเป็นในครั้งที่ 3 นี้ หรือครั้งที่ผ่านๆ มา และจะจัดขึ้นต่อไปในอนาคต ผมเห็นว่ากิจกรรมนี้ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือคุณภาพในการเพิ่มรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เนื่องจากป็นการเชื่อมโยง สร้างช่องทางการตลาด ให้แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย สินค้าเกษตร สินค้าเด่น และผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสร้างกระแสการบริโภคเกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) อุบลราชธานี ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกด้วย

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัด “เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3” การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) อุบลราชธานี ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) โดยมี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพหลักในครั้งนี้ จะได้รับความสนใจจากบุคลากรในหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป เดินทางมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน และคาดหวังว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและองค์กรภาคเอกชน หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ “เทศกาลช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม” เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง เกิดการสร้างอาชีพ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดอุบลราชธานี ของเรา

ขออวยพรให้ การจัดงาน “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3” การพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) อุบลราชธานี ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) บรรลุวัตถุประสงค์

อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิด “เทศกาลช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 3” ณ บัดนี้

ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการมอบธงเจ้าภาพในการจัดงานเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม” ให้กับนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี เพื่อให้ประธานในพิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดงานเทศกาลดังกล่าวให้กับนายพีรวัส เมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดงานเทศกาลครั้งต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603