หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดระหว่างหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีกับธนาคารออมสิน


2022-04-05 11:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดระหว่างหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีกับธนาคารออมสิน

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดระหว่างหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กับ ธนาคารออมสิน เพื่อลงนามบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ต่อด้วยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดระหว่างหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีกับธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินได้มอบของที่ระลึกให้กับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ

ในท้ายนี้ธนาคารออมสินได้มอบของที่ระลึกให้กับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ พร้อมกล่าวขอบคุณและได้มอบของที่ระลึกให้กับธนาคารออมสินกลับด้วยข้าวหอมมะลิอุบล ในโครงการหอการค้าช่วยเกษตรกร ส่งเสริมและช่วยจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิ โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบล จากชาวนาและเกษตรกร ทั้งยังแปรรูปสินค้าช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณและได้มอบของที่ระลึกให้กับธนาคารออมสินกลับด้วยข้าวหอมมะลิอุบล ในโครงการหอการค้าช่วยเกษตรกร


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603