หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565


2022-04-04 14:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าอำนาจเจริญ คณะ พสบ.ทภ. 2 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 และภาคเอกชน ได้ร่วมจัดหาและสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างบ้านและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบอัคคีภัย และได้รับการสนับสนุนชุดช่างดำเนินการก่อสร้างจากกองกำลังสุรนารี บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางภัทรนิษฐ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิพันธ์ุ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหอการค้าอำนาจเจริญ คณะ พสบ.ทภ. 2 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ฯลฯ ร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

คำกล่าวรายงาน

พิธีมอบบ้าน : โครงการ "กองทัพบกสร้างบ้านถวายเป็นพระราชกุศล"

จำนวน 2 หลัง ให้กับ นายเฉลิม ศรีบุตร และนายพิมล อุปทัง

ณ บ้านน้ำคำแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 เมษายน 2565, 1000

เรียน ท่าน พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสรนารี นายอำเภอม่วงสามสิบ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่เคารพ

กระผมนายมงคล จุลทัศน์ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ให้กับ นายเฉลิม ศรีบุตร และนายพิมล อุปทัง ในวันนี้

ตามที่ กองกำลังสุรนารี และหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี ได้จัดกำลังพล ชุดช่างเข้าดำเนินการช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับ นายเฉลิม ศรีบุตร และนายพิมล อุปทัง บ้านน้ำคำแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวที่หน่วยงานต้องเร่งให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้ ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวดังกล่าว ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากการร่วมบริจาค จากภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดย กองกำลังสุรนารี ทุกภาคส่วน รวมใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 320,000 บาท โดยกองกำลังสุรนารี ได้อนุเคราะห์ จัดชุดช่างกองกำลังสุรนารี และชุดช่างหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี เข้าดำเนินการและช่วยเหลือ โดยเริ่มตำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ นายเฉลิม ศรีบุตร และนายพิมล อุปทัง และครอบครัว

สำดับต่อไป กระผมขอเรียนเชิญ พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้กรุณาให้

เกียรติมอบบ้านให้กับ นายเฉลิม ศรีบุตร แสะนายพิมล อุปทัง เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งกล่าว

พบปะ แขกผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมพิธี ตามสำดับต่อไป ครับ

คำกล่าวสำหรับประธาน

พิธีมอบบ้าน : โครงการ "กองทัพบกสร้างบ้านถวายเป็นพระราชกุศล"

จำนวน 2 หลัง ให้กับ นายเฉลิม ศรีบุตร และนายพิมล อุปทัง

ณ บ้านน้ำคำแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 เมษายน 2565, 1000

ท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาทภ.2 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 นายอำเภอม่วงสามสิบ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอม่วงสามสิบ กำนันตำบลเตย และผู้ร่วมพิธีทุกท่าน

กระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน ให้กับนายเฉลิม ศรีบุตร และนายพิมล อุปทัง และครอบครัว ซึ่งเป็นอีก 2 หลัง ที่กองกำลังสุรนารี ได้ร่วมกับส่วนราชการ พี่น้องประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาเข้าช่วยเหลือ ดูแลผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

จากการรายงานเห็นได้ว่า พี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วน ในอำเภอม่วงสามสิบ ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขาดโอกาส ขาดทุนทรัพย์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว เพื่อให้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ทั้งนี้เป็นการน้อมนำ พระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" มาเป็นที่พึ่งพาตั้งมั่น แสดงออกถึงความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทำให้การช่วยเหลือสร้างบ้าน ให้กับนายเฉลิม ศรีบุตร และนายพิมล อุปทัง และครอบครัว ในครั้งนี้สำเร็จด้วยดี

ผมต้องขอขอบคุณ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ทภ.2 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 นายอำเภอม่วงสามสิบ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอม่วงสามสิบ กำนันตำบลเตยและทุกภาคส่วน รวมถึงจิตอาสา ทุกๆ คน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้การดำเนินการ สัมฤทธิ์ผล

สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ พระบารมีอันแผ่ไพศาล แห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรขอให้ทุกท่านประสพแต่ความสุข ความเจริญ ทุกประการเทอญ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603