หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต


2022-04-01 20:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านมา โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603