หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน


2022-03-31 20:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน และมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย (กรมพัฒนาชุมชน) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ

“สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน"

ระหว่าง

จังหวัดอุบลราชธานี

กับ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ ห้องประชุมปทุมวรราชศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตาม“ โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง

จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

กับ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำความร่วมมือ โดย กำหนดวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน/องค์กรดังต่อไปนี้


วัตถุประสงค์

 • 1.1 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นความชื่นชมของชาวโลก
 • 1.2 เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง
 • 1.3 เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงคู่อยู่ในแผ่นดินสืบไป และเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มทอผ้า

กิจกรรมความร่วมมือ

 • 2.1 รณรงค์ให้คนใน จังหวัดอุบลราชธานี ทุกเพศ ทุกวัยสวมใส่ผ้าไทยให้มากขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ่านการสวมใส่ผ้าไทย และเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพทอผ้าซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2.2 รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดยความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน สมาคม กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายระดับตำบล ระดับอำเภอและจังหวัด ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • 2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือของหน่วยงาน และองค์กรการเพื่อขยายผลการส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าไทยในระดับต่าง ๆ ต่อไป
 • 2.4 รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยโดยเชิญชวนและขอความร่วมมือส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชนได้ส่งเสริมและสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

วันจันทร์ ชุดปฏิบัติราชการสีกากีหรือแบบตามที่ต้นสังกัดกำหนดหรือจุดประจำของกลุ่ม/องค์กร

วันอังคาร ชุดผ้ากาบบัว

วันพุธ ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง

วันพฤหัสบดี ชุดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ/ชุดผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา

วันศุกร์ ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง สุภาพสตรีสวมผ้าถุง/ผ้าซิ่น

 • 2.5 รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยในช่วงเทศกาล งานบุญประเพณี และวันสำคัญของไทย
 • 2.6 จัดทำโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริม และขยายผลโดยการสืบสาน การอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน
 • 2.7 ประกาศยกย่องหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สมาคม องค์กร กลุ่มที่มีนวัตกรรมกลุ่มแปรรูป ผลิตภัณฑ์ผ้า นักออกแบบ หรือบุคคล ที่รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยจนเกิดผลเป็นรูปธรรม
 • บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้ อยู่บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือกัน เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงได้ตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร และได้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้อง ตรงกันทุกประการ ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603