หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 8


2022-03-30 10:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 8

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 8 เพื่อรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานและประชาชนในระดับภูมิภาค เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการทบทวนโครงการกิจการ หรือการดำเนินการใด และต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังกล่าวอีกด้วย

ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกำหนดให้โครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603