หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือจัดระเบียบหาเร่ แผงลอย บนพื้นที่ทางเท้าเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน


2022-03-29 15:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือจัดระเบียบหาเร่ แผงลอย บนพื้นที่ทางเท้าเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือจัดระเบียบหาเร่ แผงลอย บนพื้นที่ทางเท้าเพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน เพิ่มความสะดวกในการสัญจร ไม่กีดขวางทางเดินเท้า และถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่มีการมอบนโยบายการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติครั้งที่ 1/2565 และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การบูรณาการการขับเคลื่อนตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603