หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Amazing Safety & Health Administration (SHA) และ SHA Plus


2022-03-28 17:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Amazing Safety & Health Administration (SHA) และ SHA Plus

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Amazing Safety & Health Administration (SHA) และ SHA Plus โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น พร้อมทั้งลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603