หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลราชธานี ร่วมนำประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินทางไปศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร โรงงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง วัดมหาวนาราม สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี


2022-03-26 02:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 – 20.50 น. ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร โรงงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง วัดมหาวนาราม สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลราชธานี ร่วมนำประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินทางไปศึกษาดูงาน

 • พิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่)
 • พิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่)
 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลราชธานี ร่วมนำประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินทางไปสักการะที่วัดคู่บ้านคู่เมืองอุบลเพื่อความเป็นศิริมงคลที่วัดมหาวนาราม
 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลราชธานี ร่วมนำประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินทางไปสักการะที่วัดคู่บ้านคู่เมืองอุบลเพื่อความเป็นศิริมงคลที่วัดมหาวนาราม
 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลราชธานี ร่วมนำประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินทางไปศึกษาดูงาน Pilot Plant ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ผลิตภัณฑ์จาก Pilot Plant อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมโรงงานอาคารต้นแบบในพื้นที่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (การผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร)
 • คณะฯ เยี่ยมชมเส้นทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) เขื่อนสิรินธร
 • คณะฯ เยี่ยมชมโรงงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร
 • ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร
 • ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ YEC อุบลราชธานี ร่วมนำนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยมีกำหนดการการเดินทาง ดังนี้

 • เวลา 07.00 น. – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พร้อม Check out ณ โรงแรม ทอแสง เฮอริเทจ โขงเจียม
 • เวลา 08.30 – 09.00 น. เดินทางออกจากโรงแรม ไปยัง ด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร
 • เวลา 09.00 – 10.00 น. คณะฯ ศึกษาดูงานบริเวณด่านศุลกากรช่องเม็ก
 • เวลา 10.00 น. – 10.30 น. เดินทางออกจากด่านศุลกากรช่องเม็ก ไปยัง เขื่อนสิรินธร
 • เวลา 10.30 – 11.45 น. คณะฯ เยี่ยมชมโรงงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร / เส้นทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) เขื่อนสิรินธร
 • เวลา 11.45 – 12.00 น. เดินทางออกจากเขื่อนสิรินธร ไปยัง ร้านอาหารเรือนโดมน้อย
 • เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเรือนโดมน้อย
 • เวลา 13.00 – 14.30 น. เดินทางออกจากร้านอาหาร ไปยัง อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • เวลา 14.30 – 15.30 น. คณะฯ รับฟังการบรรยายการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมโรงงานอาคารต้นแบบในพื้นที่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (การผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร)
 • เวลา 15.30 – 16.00 น. เดินทางออกจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ไปยัง ทุ่งศรีเมือง
 • เวลา 16.00 – 16.15 น. คณะฯ เยี่ยมชมทุ่งศรีเมือง ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 (On site visit) และสักการะที่วัดคู่บ้านคู่เมืองอุบลเพื่อความเป็นศิริมงคลที่วัดมหาวนาราม
 • เวลา 16.15 – 16.30 น. เดินทางออกจากวัดมหาวนาราม ไปยัง สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
 • เวลา 16.30 – 18.15 น. คณะฯ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารและเยี่ยมชมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่)
 • เวลา 18.15 – 18.30 น. เดินทางออกจากสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
 • เวลา 18.30 - 20.50 น. คณะฯ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี พร้อมเช็คอินสายการบิน Thai Smile อุบลราชธานี - สุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ WE29
 • เวลา 20.50 น. คณะฯ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603