หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 56 ประจำปี 2564


2022-03-24 11:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 56 ประจำปี 2564

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 56 ประจำปี 2564 โดยมีกำหนดการประชุม ดังนี้

  • เวลา 11.00 – 12.00 น. : ลงทะเบียน
  • เวลา 12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
  • เวลา 13.00 น. : เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603