หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสมาชิกเครือข่ายหน่วยงานผู้สนับสนุนการสร้างสุขภาวะในองค์กรในSME ครั้งที่ 1/2565


2022-03-21 13:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมผาแต้ม ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสมาชิกเครือข่ายหน่วยงานผู้สนับสนุนการสร้างสุขภาวะในองค์กรในSME ครั้งที่ 1/2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสมาชิกเครือข่ายหน่วยงานผู้สนับสนุนการสร้างสุขภาวะในองค์กร ในSME ครั้งที่ 1/2565 กิจกรรมสร้างเครือข่ายหน่วยงานผู้สนับสนุนการสร้างสุขฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการวางแผนงาน กำหนดเป้าหมายเป้าประสงค์ วิธีการร่วมกันของหน่วยงานเครือข่าย และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพของสมาชิกเครือข่ายฯให้มีศักยภาพเท่าทันและสุขภาพและสามารถจัดการดูแลสุขภาพเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและแนะนำบุคคลรอบข้างได้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603