หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานจัดแสดงผลงาน เรื่องเล่าความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี


2022-03-18 16:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ศาลาเรือนไทย ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานจัดแสดงผลงาน เรื่องเล่าความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกิตติ สุวรรณกูฏ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานจัดแสดงผลงาน เรื่องเล่าความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี” โดย รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเลขานุการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดอุบลราชธานี และชมผลงาน “เรื่องเล่าความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี” จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603