หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2566-2570)


2022-03-17 11:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2566-2570)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2566-2570) โดย นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2566-2570) ได้แก่ สาระสำคัญของแผน การรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 การวิเคราะห์ SWOT Analysis และการทบทวนเป้าหมายการพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัด/ประเด็นการพัฒนา/แนวทางพัฒนา/ตัวชี้วัด และการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 โดย อาจารย์ตะวันฉาย โพธิ์หอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรนำเสนอในการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603