หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)


2022-03-10 14:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการดำเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐ และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบปีผ่านมา และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการอย่างเป็นธรรม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603