หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริม และพัฒนาโคขุนตามระบบการส่งเสริมแบบอุบลโมเดล (CO-UBONMODEL)


2022-03-10 10:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานเอทานอล บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริม และพัฒนาโคขุนตามระบบการส่งเสริมแบบอุบลโมเดล (CO-UBONMODEL)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริม และพัฒนาโคขุนตามระบบการส่งเสริมแบบอุบลโมเดล (CO-UBONMODEL) เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร ว่าด้วยการสร้างระบบในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603