หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านลาว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564-2565


2022-03-09 16:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านลาว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564-2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านลาว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564-2565 เพื่อให้คณะอนุกรรมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านลาว ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603