หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ กลยุทธ์การใช้เทศกาลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน


2022-03-09 16:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ กลยุทธ์การใช้เทศกาลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ กลยุทธ์การใช้เทศกาลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่หลักการ แนวคิด และขั้นตอนการออกแบบเทศกาลที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับเมือง เพื่อร่วมรับฟังและแสดงความเห็นต่อการศึกษาและร่วมเป็นภาคีเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย Festival Economy ต่อไปในอนาคต


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603