หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว


2022-03-07 16:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (ชั้น 3) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัดอุบลราชธานี) ด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว เพื่อระดมความคิดเห็น สรุปประเด็นข้อเสนอเข้าสู่วาระการประชุม (กรอ.จังหวัด) และเพื่อให้การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับกลุ่มภารกิจการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603