หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อหารือร่วมกันพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขัง/จ้างทำของ ในสัญญาจ้างงาน/สัญญาจ้างทำของ


2022-03-04 16:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อหารือร่วมกันพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขัง/จ้างทำของ ในสัญญาจ้างงาน/สัญญาจ้างทำของ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อหารือร่วมกันพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขัง/จ้างทำของ ในสัญญาจ้างงาน/สัญญาจ้างทำของ เพื่อดำเนินการด้านการฝึกวิชาชีพและการส่งเสริมทักษะการทำงาน (ด้านการจ้างงานต้องขัง) ของเรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และสอดรับแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อกำหนดแมนดาลา) และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิชนแรงงานข้ามชาติ (ILO)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603