หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือ การค้าชายแดนที่ด่านช่องเม็ก (นัดนายด่านศุลกากรและคณะกรรมการหอทีขับเคลื่อนการค้าชายแดน)


2022-03-03 09:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 34

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ด่านช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือ การค้าชายแดนที่ด่านช่องเม็ก (นัดนายด่านศุลกากรและคณะกรรมการหอทีขับเคลื่อนการค้าชายแดน)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานกรรมการหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพัช ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือ การค้าชายแดนที่ด่านช่องเม็ก (นัดนายด่านศุลกากรและคณะกรรมการหอทีขับเคลื่อนการค้าชายแดน)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603