หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ (Processing technology of food shelf life)


2022-03-02 13:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม SEC 202 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ (Processing technology of food shelf life)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ (Processing technology of food shelf life) โดย ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง กรรมการจัดทำหลักสูตร ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ กรรมการจัดทำหลักสูตร และ อ.กิ่งกาญจน์ ป้องทอง กรรมการจัดทำหลักสูตร เป็นผู้นำเสนอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งเพื่อเกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรได้รับองค์ความรู้สูงสุด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603