หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผลฯ แผนตำบลมั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2565


2022-03-01 14:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผลฯ แผนตำบลมั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2565

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายธีระพงษ์ พิมพาวัตร กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผลฯ แผนตำบลมั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คำแนะนำในการบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายข้าราชการ/ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลต้นแบบ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603